Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Unlock4you (KvK: 91521386), opererend onder de handelsnaam Unlock4you, met vestigingsadres aan de Marterkoog 7b, 1822 BK Alkmaar (hierna aangeduid als “Unlock4you“). Unlock4you is actief op het gebied van het digitaal beschikbaar stellen, ophalen, inzichtelijk maken, toegankelijk maken, veiligstellen en/of afsluiten van data afkomstig uit mobiele telefoons en computers, evenals online Diensten, met als doel deze toegankelijk te maken voor nabestaanden, erfgenamen, familieleden en andere bevoegde Opdrachtgevers.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon met wie Unlock4you een overeenkomst sluit.

Partijen: Unlock4you, inclusief eventueel door haar ingeschakelde derden, en Opdrachtgever gezamenlijk.

Diensten: Het geheel van de Diensten die Unlock4you levert aan Opdrachtgever, zoals nader beschreven in de overeenkomst, waaronder het digitaal beschikbaar stellen en ophalen van data uit mobiele telefoons en computers, evenals online Diensten van overledenen. Ook het ter beschikking stellen van het Unlock4you-platform en externe gegevensdragers valt hieronder.

Overeenkomst: De overeenkomst waarbij Unlock4you een gebruiksrecht verleent voor het Unlock4you-platform, goederen levert en/of Diensten verleent, gesloten tussen Unlock4you, inclusief eventuele door haar ingeschakelde derden, en Opdrachtgever.

Zending: Een Zending tussen Unlock4you en Opdrachtgever, bestaande uit (een deel van) een smartphone, computerapparatuur, of andere hardware, en die in een envelop, pakket of als stukgoed wordt verzonden.

U4Y-Dashboard: Een softwarematig registratiesysteem ontwikkeld door Unlock4you, waar Opdrachtgever digitale documenten kan inzien, inclusief alle daarmee verbonden of daaruit voortvloeiende onderdelen.

U4Y-Viewer: Een softwaretoepassing ontwikkeld door Unlock4you, bedoeld voor het bekijken van de door Unlock4you veiliggestelde gegevens.

Unlock4you-platform: Verzamelnaam van de door Unlock4you gebruikte en ontwikkelde softwaretoepassingen, waaronder U4Y-Dashboard en U4Y-Viewer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen van producten, verlening van Diensten aan de Opdrachtgever en alle andere werkzaamheden uitgevoerd door Unlock4you, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen de betrokken Partijen.
 2. Voordat de eerste keer gebruikgemaakt wordt van de Diensten of het U4Y-Dashboard voor, stellen we elke Opdrachtgever een elektronisch exemplaar van onze algemene voorwaarden ter beschikking.
 3. Unlock4you hanteert deze algemene voorwaarden niet alleen voor haar eigen Diensten, maar ook uitdrukkelijk voor derden die we inschakelen bij de uitvoering van overeenkomsten. Deze derden kunnen dus zelfstandig een beroep doen op de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 4. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig blijken te zijn, bijvoorbeeld vanwege nietigheid of vernietiging, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Unlock4you zal vervolgens nieuwe bepalingen opstellen die qua inhoud, aard en strekking zoveel mogelijk aansluiten bij de nietige bepaling(en).

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Aanbiedingen van Unlock4you zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor het aanvaarden van de aanbieding bevat.
 2. De Opdrachtgever zal de overeengekomen prijs voor de producten of Diensten volledig en voorafgaand aan de levering betalen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de vermelde prijzen en bedragen inclusief BTW en andere overheidsheffingen.
 4. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Unlock4you de aanvaarding van de Opdrachtgever schriftelijk bevestigt of wanneer Unlock4you de uitvoering van de overeenkomst start.
 5. Als de geoffreerde prijzen gebaseerd zijn op informatie van de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever de verantwoordelijkheid en het risico voor eventuele prijsverhogingen als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.
 6. Als er voor of na de totstandkoming van de Overeenkomst kostenverhogende factoren optreden, zoals lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en overheidsheffingen, behoudt Unlock4you zich het recht voor om redelijke meerkosten aan de Opdrachtgever door te berekenen. Indien mogelijk zal Unlock4you de Opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen van aanstaande kostprijsverhogingen.

Artikel 4 Herroepingsrecht

 1. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Opdrachtgever de Overeenkomst heeft sloten.
 2. Tijdens de bedenktijd zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met goederen en zaken van Unlock4you.
 3. Als Opdrachtgever gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Unlock4you.
 4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding van Opdrachtgever, zendt de Opdrachtgever eventuele producten en zaken van Unlock4you terug. Opdrachtgever zendt alle producten en zaken terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Unlocky4you verstrekte instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever draagt de kosten voor het terugsturen van eventuele producten en zaken.
 7. Indien Opdrachtgever herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de Diensten aanvangt tijdens de bedenktijd, is Opdrachtgever aan Unlock4you een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Unlocky4you is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 8. Unlock4ou vergoedt alle betalingen van Opdrachtgever binnen 14 dagen.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Unlock4you behoudt het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Unlock4you, samen met haar leveranciers, zorgt voor de beschikbaarheid van gegevens op, mobiele telefoons, computers en online Diensten, evenals de beschikbaarheid van het U4Y- Dashboard. Unlock4you verbindt zich ertoe om ten minste de Diensten te leveren die van een redelijk bekwame dienstverlener mogen worden verwacht. Unlock4you zal zich inzetten om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorg en expertise uit te voeren. Het is echter belangrijk op te merken dat Unlock4you slechts een inspanningsverplichting heeft en geen garantie biedt voor specifieke resultaten.
 3. Unlock4you biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid om de opgehaalde gegevens van (in de meeste gevallen) overleden personen te bekijken via U4Y-Viewer of externe gegevensdragers. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de wettige verwerking van de gegevens door Unlock4you.
 4. Unlock4you bewaart de verzamelde gegevens, data en documenten die aan de Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld minimaal één maand na het verstrekken ervan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Unlock4you staat garant voor de adequate beveiliging van de data, gegevens en documenten die zijn ingevoerd op het U4Y-Dashboard of op externe opslagmedia, met als doel verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging zo veel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen.
 6. Unlock4you verbindt zich ertoe om alle verkregen informatie en gegevens vertrouwelijk te behandelen en te beveiligen, en zal dergelijke informatie niet delen met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever.
 7. Indien Partijen een termijn hebben afgesproken voor de uitvoering van (een deel van) de Overeenkomst door Unlock4you, dient de Opdrachtgever Unlock4you schriftelijk in gebreke te stellen, vergezeld van een geldige onderbouwing, in geval van overschrijding van die termijn.
 8. Unlock4you behoudt het recht om de toegangscode van de apparatuur van de Opdrachtgever te wijzigen of te verwijderen, met als primaire doel het veiligstellen van de gegevens.
 9. Unlock4you is niet verplicht om de bronnen waaruit informatie is verkregen aan de Opdrachtgever bekend te maken. De Opdrachtgever ziet af van elke poging om dergelijke openbaarmaking te eisen.

Artikel 6 Beëindiging van de overeenkomst

 1. Beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
 2. De overeenkomst kan schriftelijk zonder tussenkomst van de rechter worden ontbonden door een van de Partijen, indien de andere partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de ingebrekestelling.
 3. Unlock4you behoudt het recht om een Overeenkomst eenzijdig te beëindigen in geval van een noodzaak tot handelen in strijd met de wet en/of ethische normen tijdens de uitvoering van de opdracht, of wanneer de Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt.
 4. Unlock4you is in geen geval verplicht tot betaling van enige schadevergoeding als gevolg van een tussentijds beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 7 Verschuldigdheid vergoeding en betaling

 1. De vergoeding die de Opdrachtgever verschuldigd is aan Unlock4you voor de geleverde Diensten wordt gefactureerd nadat Unlock4you de telefoon heeft ontgrendeld, tenzij anders is overeengekomen
 2. In het geval dat de Opdrachtgever na de beëindiging van de Overeenkomst aanvullende gegevens wenst, zal Unlock4you een nieuwe overeenkomst opstellen in de vorm van maatwerk.
 3. Facturen die door Unlock4you worden verzonden, dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van de factuur volledig te worden betaald. Alleen betaling op de bankrekening zoals gespecificeerd in de factuur wordt als geldig beschouwd.
 4. Indien betaling binnen 14 dagen uitblijft, dan zal Unlock4You Opdrachtgever in gebreke stellen door middel van een schriftelijke ingebrekestelling. Opdrachtgever zal daarbij een aanvullende termijn van 14 dagen worden gegund. Blijft betaling opnieuw achterwege dan is Opdrachtgever in verzuim. Vanaf de datum van verzuim tot aan de volledige betaling is de Opdrachtgever de maximale wettelijke incassokosten en maximale rente verschuldigd aan Unlock4you.
 5. Alle kosten die Unlock4you zowel in als buiten rechte maakt als gevolg van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op minimaal 15% van het hoofdbedrag van de vordering, met een minimum van € 40,00.
 6. Betalingen door of namens de Opdrachtgever worden in eerste instantie toegerekend aan de verschuldigde rente, daarna aan de verschuldigde bijkomende kosten, inclusief kosten voor buitengerechtelijke incasso, en tot slot aan de hoofdsom.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft bij de nakoming van één of meer verplichtingen jegens Unlock4you, zoals voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de Partijen en deze algemene voorwaarden, worden alle vorderingen van Unlock4you op de Opdrachtgever direct opeisbaar.
 8. In geval van faillissement van de Opdrachtgever, verlening van surseance van betaling, onder bewindstelling, of enige andere redelijke grond waarop Unlock4you vreest dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, worden alle vorderingen van Unlock4you op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Unlock4you behoudt in dat geval tevens het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder afstand te doen van enig recht op schadevergoeding.

Artikel 8 Bewaring gegevens

 1. De gegevens, informatie en documenten die de Opdrachtgever ofwel door Unlock4you namens de Opdrachtgever in het U4Y-Dashboard heeft ingevoerd, worden opgeslagen in een database die wordt beheerd door Unlock4you of door een derde partij die is ingeschakeld door Unlock4you.
 2. De gegevens, informatie en documenten die door Unlock4you uit de mobiele telefoon van de Opdrachtgever zijn veiliggesteld en inzichtelijk gemaakt in de U4Y-Viewer of op een gegevensdrager, worden voor een periode van één maand, tenzij anders overeengekomen, opgeslagen in een database die wordt beheerd door Unlock4you of door een derde partij die is ingeschakeld door Unlock4you.
 3. De Opdrachtgever behoudt het eigendom van alle gegevens, informatie en documenten die door of namens de Opdrachtgever zijn ingevoerd of geüpload in het U4Y-Dashboard.
 4. De Opdrachtgever behoudt het eigendom van alle gegevens, informatie en documenten die door Unlock4you zijn veiliggesteld. De Opdrachtgever verleent Unlock4you expliciete toestemming om deze gegevens te benaderen en te gebruiken voor het specifieke doel waarvoor zij zijn verstrekt.
 5. Na beëindiging van de Overeenkomst bewaart Unlock4you de ingevoerde gegevens, informatie en documenten in het U4Y-Dashboard minimaal 3 maanden. Na deze periode heeft Unlock4you in principe het recht om deze gegevens te verwijderen, tenzij anders overeengekomen, of tenzij Unlock4you wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren op basis van wet- en regelgeving.
 6. Unlock4you is niet verplicht om te voldoen aan het verzoek zoals beschreven in lid 5 van dit artikel indien Unlock4you nooit een betaling van de Opdrachtgever heeft ontvangen, of als de Opdrachtgever in gebreke blijft bij het nakomen van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst tussen de Partijen of onder deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9 Gebruiksregels

 1. De Opdrachtgever dient het U4Y-Dashboard, U4Y-Viewer of gegevensdragers op verantwoorde wijze te gebruiken.
 2. De Opdrachtgever verplicht zich om geen hinder of schade te veroorzaken aan (klanten van) Unlock4you bij het gebruik van de Diensten en/of systemen. De Opdrachtgever is er tevens verantwoordelijk voor dat haar eigen Opdrachtgevers geen handelingen verrichten die naar het oordeel van Unlock4you schade kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) Unlock4you.
 3. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat hij de door Unlock4you geleverde Diensten en/of systemen niet in strijd met wettelijke bepalingen of de Overeenkomst, inclusief de Algemene voorwaarden, gebruikt.
 4. De Opdrachtgever aanvaardt volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid en rechtmatigheid van de data, gegevens en documenten die in het U4Y-Dashboard van Unlock4you worden ingevoerd of op andere wijze aan Unlock4You worden verstrekt.
 5. De Opdrachtgever dient de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten bij het beheer van inloggegevens bestemd voor systemen van Unlock4you. Deze inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet buiten de Opdrachtgever worden gebruikt. De Opdrachtgever is verplicht om absolute geheimhouding te handhaven met betrekking tot deze inloggegevens jegens iedereen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor elk gebruik van inloggegevens. Alle handelingen uitgevoerd door de Opdrachtgever vallen onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10 Support

 1. Het recht op ondersteuning houdt in dat de Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om de documentatie van het U4Y-Dashboard en U4Y-Viewer te raadplegen of gebruik te maken van de gegevensdragers die beschikbaar zijn gesteld door Unlock4you.
 2. Ondersteuning omvat niet:
  1. Diensten met betrekking tot systeemconfiguraties, hardware en netwerken.
  1. Structurele taken, zoals het definiëren van lay-outs, overzichten, configuratie van rollen en rechten, importdefinities en koppelingen met software van derden.
  1. Ondersteuning op locatie, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst of bij de afname van aanvullende begeleidingsdiensten.
  1. Het uitbreiden van de functionaliteit van het Unlock4you-platform op verzoek van de Opdrachtgever.
  1. Bestandsconversies.
  1. Diensten met betrekking tot externe databases van andere leveranciers dan Unlock4you.
  1. Installatie, configuratie, training of andere Diensten die niet expliciet zijn beschreven in de Overeenkomst.
  1. Ondersteuning voor software van andere leveranciers dan Unlock4you, inclusief software van derden die vanuit het Unlock4you-platform kan worden gestart.
  1. Bestandsreparaties waarvan de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan Unlock4you
  1. Het verstrekken van nieuwe producten die beschikbaar zijn gekomen.
  1. Ondersteuning voor internetverbindingen.
  1. Ondersteuning in een omgeving die niet wordt ondersteund volgens de systeemvereisten.
 3. Ondersteuningsaanvragen mogen alleen worden ingediend door een Opdrachtgever. Voordat de Opdrachtgever ondersteuning aanvraagt, dient de Opdrachtgever de relevante documentatie van het U4Y-Dashboard en U4Y-Viewer of de gegevensdragers te raadplegen.
 4. De verstrekte informatie via de helpdesk van Unlock4you, zowel namens hen als door hen geleverd, wordt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, verstrekt op voorwaarde dat de Opdrachtgever of andere betrokken Partijen hieraan geen enkel recht kunnen ontlenen.
 5. In het kader van het verlenen van ondersteuning heeft Unlock4you of haar leveranciers het recht om, indien nodig, de gegevens van de Opdrachtgever in te zien.
 6. In het geval dat Unlock4you, of een derde partij ingeschakeld door Unlock4you, op verzoek van de Opdrachtgever werkzaamheden uitvoert, behoudt Unlock4you het recht om deze werkzaamheden afzonderlijk in rekening te brengen bij de Opdrachtgever, tegen de geldende tarieven en kosten van Unlock4you op dat moment, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 11 Beschikbaarheid

 1. Unlock4you streeft naar optimale beschikbaarheid en toegankelijkheid van het U4Y-Dashboard, U4Y-Viewer, en de verstrekte gegevens. Unlock4you heeft deze verplichting ook aan haar leveranciers opgelegd.
 2. Unlock4you behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het U4Y-Dashboard tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, indien dit nodig is voor preventief onderhoud, aanpassingen of verbeteringen aan een of meer Diensten. Dit geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding tegen Unlock4you. Unlock4you streeft ernaar dit tot een minimum te beperken en zal de Opdrachtgever indien mogelijk tijdig informeren.

Artikel 12 De ontwikkeling en wijziging systemen

 1. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat het U4Y-Dashboard en U4Y-Viewer voortdurend evolueert en geen statische entiteit is. Unlock4you behoudt het recht om deze systemen te wijzigen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of bestaande functionaliteiten te verwijderen, met als doel een efficiëntere, aantrekkelijkere, of anderszins economisch verantwoorde exploitatie te waarborgen.
 2. Indien een aanpassing aan het U4Y-Dashboard en U4Y-Viewer dit vereist, naar uitsluitend het oordeel van Unlock4you, kan Unlock4you verlangen dat de Opdrachtgever een gewijzigde Overeenkomst ondertekent of schriftelijk instemt met gewijzigde Algemene Voorwaarden. Unlock4you zal de Opdrachtgever schriftelijk (inclusief elektronische communicatie) op de hoogte brengen van haar voornemen om de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 3. Als de Opdrachtgever niet binnen vier weken na de datum van de aankondiging, zoals vermeld in het voorgaande artikel, schriftelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt geacht dat de Opdrachtgever hiermee heeft ingestemd.
 4. Indien de Opdrachtgever tijdig schriftelijk weigert haar goedkeuring te geven voor de aangekondigde wijzigingen, behoudt Unlock4you het recht om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever enig recht op nakoming, schadevergoeding of enige andere vordering jegens Unlock4you kan doen gelden.

Artikel 13 Privacy persoonsgegevens en Verwerking persoonsgegevens (AVG)

 1. Door het aangaan van de Overeenkomst wordt Unlock4you geacht te zijn geïnstrueerd om de gegevensverwerkingen uit te voeren die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. Door het sluiten van de Overeenkomst worden ook medewerkers van Unlock4you en aan Unlock4you gelieerde derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst gemachtigd om namens Unlock4you persoonsgegevens te verwerken. Unlock4you zal passende geheimhoudingsovereenkomsten sluiten met deze medewerkers en gelieerde derden.
 2. Unlock4you zal technische, organisatorische en juridische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen, om aan haar verplichtingen als verantwoordelijke onder de AVG te voldoen. De Opdrachtgever en Unlock4you zullen een aanvullende verwerkersovereenkomst sluiten om dit te waarborgen.
 3. Unlock4you zal op verzoek van de Opdrachtgever, uitleg verstrekken over deze maatregelen. Daarnaast zal Unlock4you alle redelijke medewerking verlenen om de Opdrachtgever in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen jegens betrokkenen op grond van de AVG.
 4. Indien er onverhoopt een datalek optreedt met betrekking tot persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zal Unlock4you alle redelijke inspanningen leveren bij het nakomen van haar meldingsverplichtingen en bestaande beveiligingsmaatregelen aanscherpen en nieuwe beveiligingsmaatregelen  introduceren om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.
 5. De Opdrachtgever zal Unlock4you vrijwaren tegen alle claims van derden met betrekking tot de Overeenkomst tussen Unlock4you en de Opdrachtgever, evenals de gegevens die door de Opdrachtgever worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst. Deze claims kunnen voortvloeien uit schendingen van de AVG en/of andere wetgeving met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, mits deze schendingen niet aan Unlock4you kunnen worden toegerekend.

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Met uitzondering van situaties zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden, en tenzij anders overeengekomen tussen de betrokken Partijen, zal vertrouwelijke informatie met betrekking tot de andere partij niet openbaar worden gemaakt of worden gebruikt voor enig ander doel dan het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen. Vertrouwelijke informatie wordt gedefinieerd als informatie die schriftelijk is aangeduid als “vertrouwelijk”, informatie die niet algemeen bekend is of toegankelijk is, en waarvan de vertrouwelijkheid redelijkerwijs kan worden afgeleid op basis van de inhoud, aard, of context ervan.
 2. Beide Partijen zullen alle redelijke maatregelen nemen om te voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot geheimhouding. Geen van de bepalingen in dit artikel legt enige beperking op aan de ontvangende partij met betrekking tot informatie of gegevens – ongeacht of deze informatie of gegevens vergelijkbaar zijn met de informatie in de vertrouwelijke informatie – indien:
  1. de ontvangende partij al rechtmatig in het bezit was van de betreffende informatie voordat deze werd verkregen van de andere partij;
  1. de ontvangende partij de informatie onafhankelijk heeft ontwikkeld zonder gebruik te maken van informatie of gegevens van de andere partij;
  1. de informatie algemeen bekend is of wordt, of algemeen toegankelijk wordt gemaakt, anders dan door toedoen van de ontvangende partij; of
  1. de informatie wordt bekendgemaakt aan de ontvangende partij door een derde partij zonder schending van een geheimhoudingsverplichting jegens de andere partij.
 3. De verplichtingen met betrekking tot geheimhouding zoals uiteengezet in dit artikel zijn niet van toepassing in gevallen waarin de vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar moet worden gemaakt op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel, of een besluit van een overheidsinstantie. In een dergelijk geval zal de ontvangende partij zich inspannen om de omvang van de openbaarmaking te beperken en zal deze de andere partij vooraf op de hoogte stellen van de voorgenomen openbaarmaking. Beide Partijen garanderen dat hun medewerkers, evenals derden die zijn ingeschakeld door beide Partijen, zich houden aan de geheimhoudingsverplichtingen zoals beschreven in dit artikel.

Artikel 15 Leveringstermijnen en uitsluitingen

 1. Alle (leverings-)termijnen vermeld in de offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten worden door Unlock4you naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra Unlock4you op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt zij in overleg met Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering dan wel vertraging in de door Unlock4you geleverde Dienst. Unlock4you heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.
 2. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen, geeft Unlock4you geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de Diensten. Unlock4you wijst hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet met betrekking tot de Diensten.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, evenals alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot het Unlock4you-platform, de Diensten, de ondersteuning en documentatie met betrekking tot het Unlock4you-platform, evenals gegevensdragers, behoren exclusief toe aan Unlock4you of zijn licentiegevers. Geen van de bepalingen in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze rechten aan de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever mag geen aanduidingen van intellectuele eigendomsrechten van Unlock4you op of in het Unlock4you-platform of de bijbehorende documentatie wijzigen, verwijderen of onherkenbaar maken. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enig merk, ontwerp of domeinnaam van Unlock4you, of enige overeenstemmende naam of teken, te gebruiken of te registreren in enig land ter wereld.
 3. Unlock4you zal de Opdrachtgever vrijwaren voor elke schadevergoeding, kosten en uitgaven die de Opdrachtgever moet betalen als gevolg van een rechtsvordering door een derde met betrekking tot vermeende inbreuk op geldige octrooien, eigendomsrechten, auteursrechten, merken of andere rechten van derden als gevolg van het gebruik van het Unlock4you-platform of een deel daarvan overeenkomstig de Overeenkomst en de documentatie. De Opdrachtgever zal Unlock4you onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke rechtsvordering wanneer deze aan hem wordt bekendgemaakt, en de Opdrachtgever zal Unlock4you toestaan naar eigen inzicht verweer te voeren tegen de betreffende aanspraken en schikkingen te treffen. Bovendien zal de Opdrachtgever op eerste verzoek van Unlock4you alle relevante informatie en medewerking aan Unlock4you verstrekken.
 4. Als het gebruik van het Unlock4you-platform of gegevensdragers door de Opdrachtgever wordt verboden door een gerechtelijke uitspraak vanwege een inbreukmakende handeling zoals beschreven in artikel 16 lid 3, of als Unlock4you van mening is dat er een reële kans bestaat dat het Unlock4you-platform en/of de Diensten het onderwerp zullen zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, heeft Unlock4you het recht om naar eigen keuze en op eigen kosten:
  1. het recht te verkrijgen voor de Opdrachtgever om het Unlock4you-platform of de gegevensdragers te blijven gebruiken zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden;
  1. het Unlock4you-platform of de gegevensdragers te vervangen of aan te passen zodat ze niet langer inbreuk maken, op voorwaarde dat de functionaliteit wezenlijk ongewijzigd blijft;
  1. als de voorgaande opties a en b naar het exclusieve oordeel van Unlock4you redelijkerwijs niet haalbaar zijn, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, evenals de rechten die krachtens de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zijn verleend met betrekking tot de inbreukmakende toepassing, te beëindigen.
 5. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 16, lid 3, is Unlock4you uit hoofde van dit artikel niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor zover een vordering verband houdt met:
  1. Het gebruik van het Dashboard in combinatie met gegevens, apparatuur of software die niet door Unlock4you zijn geleverd, waarbij het Dashboard op zichzelf geen inbreuk zou maken of anderszins onderwerp van de vordering zou zijn.
  1. Onjuist gebruik van het Dashboarden/of gegevensdragers of gebruik op een manier die niet wordt beschreven in de documentatie.
  1. Een aanpassing van het Dashboard die is uitgevoerd door een andere (rechts)persoon dan Unlock4you.
  1. Het opvolgen door Unlock4you van de uitdrukkelijke instructies van Opdrachtgever.
  1. Het blijken van onrechtmatigheid van de Diensten jegens derden, omdat Opdrachtgever niet bevoegd is om over de mobiele telefoons dan wel computerapparatuur te beschikken.
  1. Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de aan Unlock4you verstrekte informatie. Opdrachtgever vrijwaart Unlock4you uitdrukkelijk tegen vorderingen zoals beschreven in punten a tot en met e van dit artikel.
 6. Opdrachtgever erkent en aanvaardt de volledige en exclusieve aansprakelijkheid van Unlock4you voor inbreuk op octrooien, eigendomsrechten, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten zoals bepaald in dit artikel 18 en artikel 19.
 7. Unlock4you is gerechtigd technische maatregelen te treffen en te handhaven ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op het Dashboarden de documentatie, evenals met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van het Unlock4you-platform. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om technische maatregelen te omzeilen of te verwijderen.
 8. Unlock4you kan een controle en/of inspectie (laten) uitvoeren om te verifiëren of Opdrachtgever voldoet aan de voorwaarden van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. Een dergelijke controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige die is geselecteerd en ingeschakeld door Unlock4you, en Opdrachtgever is verplicht om deze deskundige de benodigde informatie, ondersteuning en systemen te verschaffen om zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Deze onafhankelijke deskundige zal een samenvattende notitie verstrekken waarin zijn bevindingen met betrekking tot de controle van de door Opdrachtgever afgegeven rapporten en de naleving door Opdrachtgever van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden worden weergegeven. Echter, de deskundige verstrekt Unlock4you in geen geval andere informatie dan wat hem tijdens de controle en/of inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle komen voor rekening van Unlock4you, tenzij uit de controle blijkt dat Opdrachtgever de voorwaarden van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet naleeft, in welk geval de kosten voor rekening van Opdrachtgever zijn.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Unlock4you verbindt zich ertoe haar verplichtingen naar beste vermogen en inzicht uit te voeren. Unlock4you heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting met betrekking tot deze zaken.
 2. Unlock4you is alleen verantwoordelijk voor directe schade die de Opdrachtgever of een aan haar gelieerde derde partij ondervindt als gevolg van een bewezen nalatigheid of onrechtmatige handeling van Unlock4you, met uitzondering van de bepalingen in de leden 4 tot en met 8 van dit artikel. Unlock4you is niet aansprakelijk voor indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot bedrijfsschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van bedrijfsstilstand, schade door aanspraken van Opdrachtgever, gegevensverlies, schade als gevolg van het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven goederen, materialen of software van derden, schade als gevolg van de inschakeling van door Opdrachtgever aangewezen toeleveranciers, gevolgschade van welke aard dan ook, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), of schade als gevolg van gegevensverlies.
 3. Unlock4you is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever ondervindt als gevolg van tijdelijke onbeschikbaarheid, onjuiste werking of onvolledige beschikbaarheid van het Unlock4you-platform of de Diensten.
 4. Unlock4you is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook indien blijkt dat de Diensten onrechtmatig zijn tegenover derden, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van de juiste bevoegdheden van de Opdrachtgever met betrekking tot telefonie, computerapparatuur en/of online Diensten. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie aan Unlock4you met betrekking tot de wettigheid van de Diensten vanuit Unlock4you.
 5. Unlock4you is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die de Opdrachtgever ondervindt als gevolg van het (dis)functioneren van software van de Opdrachtgever of derden, apparatuur van de Opdrachtgever, Unlock4you of derden, of internetverbindingen van de Opdrachtgever, Unlock4you of derden.
 6. Unlock4you is niet aansprakelijkheid voor het niet correct, volledig of tijdig verzenden of ontvangen van gegevens, weke worden geplaatst op het Unlock4you-platform.
 7. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat het Unlock4you-platform en de verzending van gegevens nooit perfect kunnen zijn en dat niet alle onvolkomenheden kunnen worden hersteld.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart Unlock4you van aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden, tenzij de Opdrachtgever deze aanspraken tegen Unlock4you zou kunnen maken volgens de bepalingen in dit artikel, als de Opdrachtgever de schade zelf zou hebben geleden.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Unlock4You van alle aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, verlies, of claims die voortvloeien uit het openbreken van de telefoon en het ontgrendelingsproces
 10. De aansprakelijkheid van Unlock4you wegens een aantoonbaar tekortschieten in de naleving van de Overeenkomst met de Opdrachtgever doet zich alleen voor in gevallen waarin de Opdrachtgever Unlock4you zo spoedig mogelijk schriftelijk in gebreke stelt. Hierbij wordt een redelijke termijn gesteld voor het herstellen van het tekortschieten, en Unlock4you blijft na afloop van die termijn nalatig in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke beschrijving van het tekortschieten bevatten, zodat Unlock4you adequaat kan reageren.
 11. Als Unlock4you ook geen beroep kan doen op de in dit artikel 16 genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van Unlock4you in ieder geval beperkt is tot maximaal het factuurbedrag.
 12. Elk recht op schadevergoeding komt te vervallen als de Opdrachtgever heeft nagelaten om:
  1. onmiddellijk maatregelen te nemen om de schade te beperken nadat deze zich heeft voorgedaan;
  1. te voorkomen dat er (aanvullende) schade ontstaat; of
  1. Unlock4you niet zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stelt van de schade en hem voorziet van alle relevante informatie.
 13. Elke vordering tot schadevergoeding tegen Unlock4you vervalt vanzelf na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 14. Unlock4you is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de (inhoud van) alle gegevens die worden aangetroffen op telefonie, computerapparatuur en/of online Diensten van Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Unlock4you voor alle mogelijke claims die derden in dit verband zouden kunnen indienen.
 15. Bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden kan Unlock4you gegevens ontsluiten uit telefonie, computerapparatuur en/of online Diensten. Het is mogelijk dat hierbij (onbedoeld) gegevens verloren gaan, of dat de genoemde apparatuur en Diensten (onbedoeld) worden beschadigd. Voor dergelijk gegevensverlies en/of beschadigingen van telefonie, computerapparatuur en/of online Diensten is Unlock4you in geen geval aansprakelijk, en de Opdrachtgever vrijwaart Unlock4you voor alle mogelijke claims die derden in dit verband zouden kunnen indienen.

Artikel 18 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan Unlock4you niet worden toegerekend in geval van overmacht. Eventuele schade voortvloeiend uit een situatie van overmacht komt dan ook niet in aanmerking voor vergoeding door Unlock4you.
 2. Onder overmacht wordt onder andere  begrepen situaties waarin Unlock4you of een door haar ingeschakelde derde redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht om de Overeenkomst uit te voeren, bijvoorbeeld vanwege ziekte. Overmacht omvat eveneens situaties waarin Unlock4you wordt geconfronteerd met annulering, niet-tijdige uitvoering of andere tekortkomingen bij een derde partij die zij heeft ingeschakeld voor de uitvoering van zaken of Diensten in het kader van de Overeenkomst. Dit omvat met name situaties waarin Unlock4you te maken krijgt met storingen in internetverbindingen of andere communicatie- en elektriciteitsnetwerken.
 3. Unlock4you zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een situatie van overmacht, waarna zij in onderling overleg de verdere uitvoering van de Overeenkomst zullen bepalen.
 4. Als de situatie van overmacht die de nakoming door Unlock4you verhindert langer dan drie maanden aanhoudt, of als dit redelijkerwijs te verwachten is, heeft Unlock4you het recht om de Overeenkomst voortijdig te beëindigen. Schade als gevolg van deze voortijdige beëindiging komt in dat geval niet in aanmerking voor vergoeding door Unlock4you.

Artikel 19 Gebruiksrecht en exclusiviteit

 1. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, verleent Unlock4you aan de Opdrachtgever uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht voor het Unlock4-you Platform. Het Unlock4-you Platform, de software, gegevensdragers, ideeën, ontwerpen of andere creaties en onderdelen daarvan die worden verstrekt door of namens Unlock4you, blijven eigendom van Unlock4you.
 2. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, is het gebruiksrecht alleen bestemd voor de Opdrachtgever en niet overdraagbaar. Unlock4you verstrekt het gebruiksrecht uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever, en de Opdrachtgever is niet gerechtigd om wat zij heeft ontvangen in het kader van haar gebruiksrecht ter beschikking te stellen aan derden.
 3. Het gebruiksrecht omvat ook het recht om de documentatie die bij het Unlock4you-Platform of de gegevensdragers hoort, te gebruiken.
 4. De Opdrachtgever zal het Unlock4you-Platform en de gegevensdragers alleen gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
 5. Unlock4you behoudt het recht om naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in het Unlock4you-Platform. Unlock4you zal de Opdrachtgever tijdig indien noodzakelijk informeren over de verwerking van updates en/of upgrades, voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van het Unlock4you-Platform, zoals beoordeeld door Unlock4you.

Artikel 20 Overige bepalingen

 1. Unlock4you kan zijn rechten of plichten uit hoofde van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst tussen Partijen overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In het geval van overdracht of uitbesteding zijn deze Voorwaarden eveneens van toepassing op Opdrachtgever. Daarbij heeft Opdrachtgever het recht om in geval van overdracht of uitbesteding deze Overeenkomst binnen twee maanden na overdracht of uitbesteding te beëindigen.
 2. Iedere kennisgeving of andere mededeling met betrekking tot de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden dient schriftelijk (waaronder verstaan per e-mail) te geschieden en gericht te worden aan het adres van de andere partij.
 3. Vertraging of verzuim van de zijde van Unlock4you met betrekking tot het uitoefenen van enig recht dat Unlock4you heeft op grond van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden, houdt nooit afstand van dat recht in. Het afstand doen van een recht door een partij op grond van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden betekent niet dat die partij ook in een later geval afstand doet van dat recht of van andere rechten.
 4. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden bevatten de volledige afspraken tussen Partijen met betrekking tot het Unlock4you-Platform en de Diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge.
 5. Alle communicatie tussen Unlock4you en de Opdrachtgever kan elektronisch plaatsvinden, tenzij anders bepaald in de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of de wet.
 6. De opgeslagen versie van de betreffende communicatie door Unlock4you geldt als bewijs, tenzij de Opdrachtgever tegenbewijs kan leveren.
 7. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij de ontvanger kan aantonen dat dit niet het geval is. Indien de communicatie niet is ontvangen vanwege problemen met betrekking tot de aflevering en/of toegankelijkheid van de e-mailbox van de Opdrachtgever, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, zelfs als de e-mailbox bij een derde partij is gehost.

Artikel 21 Geldend recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst en overige rechtsverhoudingen tussen Unlock4you en de Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Elk geschil voortvloeiend uit, of gerelateerd aan deze Overeenkomst, zal uitsluitend worden beslecht door de rechter in het arrondissement waarin Unlock4you of de Opdrachtgever gevestigd is.